Ge Dig själv förutsättningar att vinna skattemålen!

 

Klicka och se smakprov ur kursen

playpil

Bevisfrågor i skatteprocessen

Skatteprocesser uppfattas ofta som svårhanterliga, av både parter och ombud.
Det är därför av största vikt att ha tillgång till rätt verktyg i den processuella verktygslådan.

Under den här kursen behandlar jur. dr Gustav Lindkvist bevisbörda, beviskrav och bevisprövning på ett begripligt och praktiskt tillämpbart sätt. Målsättningen med kursen är att skapa förutsättningar för kursdeltagaren att vinna skattemål genom att kunna bedöma styrkor och svagheter i Skatteverkets respektive klientens talan och att kunna argumentera för klientens bästa.

 

Målgruppsbeskrivning

Kursen är lämpad för den som kommer eller kan komma i kontakt med skatteprocesser och som vill få en introduktion, repetition och/eller fördjupning i ämnet, främst ombud i skatteprocesser och rådgivare som vill undvika skatteprocesser. Tack vare kursens grundläggande inriktning – behandlingen av frågan om hur ett mål bör prövas – kan den även vara till nytta för alla som sysslar med processer, oavsett processform.

 

 

Nivå och förkunskapskrav m.m.

Kursen är på grundnivå och kräver inga andra förkunskaper än jur. kand.-/juristexamen.
Kursen grundas väsentligen på Gustav Lindkvists bok, Bevisfrågor i skatteprocessen - en översikt (2016).

 

SE KURSTRAILER >>

Om kursen

Kursen behandlar bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering i skatteprocessen. En central del av kursen är en steg-för-steg-modell för hur en prövning av ett mål/ärende bör gå till, hämtad från en av dr Lindkvists böcker. I de olika stegen får den som använder modellen gå igenom betydelsen av rättsfaktum och hur man fastställer det, de viktigaste reglerna kring bevisbörda och beviskrav, hur en bevisvärdering bör genomföras och, till sist, om beviskravet är uppfyllt. Den som har gått igenom stegen kan bilda sig en bättre uppfattning om vem som bör vinna respektive förlora målet.

I kursen integreras teori och praktik för hur ett ärende eller mål bör prövas. Den teoretiska delen består i de grundläggande förutsättningarna för steg-för-steg-modellen. I den praktiska delen tillämpas modellen på ett verkligt fall, som här kallas kebabmålet, som kursdeltagaren stegvis får applicera modellen på.

Genom kursen får kursdeltagaren verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i Skatteverkets respektive sin egen talan.

Kursmoment 1: En introduktion till skatteprocessen

I detta kursmoment behandlas skatteprocessen översiktligt. Kursen inleds med en beskrivning av hur skatteförfarandet fungerar och hur en skattetvist uppkommer. Kursdeltagaren får här lära sig om Skatteverkets utredningsbefogenheter och den skattskyldiges förväntade medverkan, men också den skattskyldiges rättigheter, t.ex. passivitetsrätten enligt artikel 6 i Europakonventionen.

 

Kursmoment 2: Att fastställa rättsfaktum, att bedöma och utgå ifrån bevisbörda och beviskrav samt att värdera enskilda bevis

I det här kursmomentet behandlas steg 1–3 i dr Lindkvists modell, dvs.

1. Fastställa rättsfaktum

2. Utgå ifrån bevisbörda och beviskrav, samt dessas betydelser

3. Värdera enskilda bevis

Kursdeltagaren får lära sig de teoretiska förutsättningarna för rättstillämpning och betydelsen av bevisbörderegler. I delmomentet om värdering av enskilda bevis introduceras kursdeltagaren för den modell som dr Lindkvist har utvecklat specifikt för värdering av enskilda bevis.

 

Kursmoment 3: Bevisprövningen mot beviskravet

I denna del får kursdeltagaren repetera de tidigare stegen i modellen, för att därefter lära sig att i praktiken bedöma om beviskravet i ett ärende/mål är uppfyllt (steg 4 i modellen). Den praktiska genomgången sker med utgångspunkt i vad som här kallas ett kebabmål. Detta kursmoment kan sägas vara kursens klimax, eftersom man i detta steg får reda på vem som bör vinna respektive förlora ärendet/målet.

Kursdeltagaren får också lära sig den närmare innebörden av de två vanligaste beviskraven i skatteprocessen – ”sannolikt” och ”klart framgår” – samt vilken betydelse bevisningens s.k. robusthet i praktiken bör ha.

 

Kursmaterialets senaste uppdatering: 2019-09-30

Kurstid att tillgodoräkna

90 minuter

Utbildningsledare >>

Jur. dr Gustav Lindkvist

Kursavgift

3 490 kronor exkl. moms

"Kursen belyser viktiga bevisfrågor i rättstillämpningen. Ofta avgör de vem som vinner ett mål. Kursen är pedagogiskt upplagd och innehåller många praktiska råd om användningen av bevisregler. Det gäller både terminologi och metod för bevisprövningen. Jag rekommenderar alla som kommer i kontakt med bevisfrågor i skatteprocessen att ta del av kursen."

Börje Leidhammar
Advokat, adj. professor

Examination

För att examineras på kursen förväntas kursdeltagaren:

  • tillgodogöra sig översiktlig kunskap om skatteförfarandet och hur en skatteprocess uppkommer,
  • känna till och kunna orientera sig i grunderna såvitt gäller bevisregler i skatteprocessen,
  • känna till grunderna för hur en prövning av ett skatteärende/mål går till.

Den här kursen innehåller tre utbildningsfilmer.

Total kurstid att tillgodoräkna: 90 minuter.

Utbildningsfilmerna omfattar drygt 45 minuter. Examinationsmomenten omfattar ca 20 minuter. Inläsningstiden uppskattas till 25 minuter.

Ett examinationsmoment med flervalsfrågor efter varje utbildningsfilm (totalt tre).

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.