4 362,50 SEK

AVTAL OM KÖP AV OCH ANVÄNDARVILLKOR FÖR E-UTBILDNING HOS ALTALEX

Version 1.9 – Gäller fr.o.m. den 3 juli 2019

1. DEFINITIONER

a) Avtalsparter

Altalex
Altalex AB, org nr 559129-3625, Videvägen 65, 181 65 Lidingö,

och

Kursdeltagaren
Den fysiska person som konkludent träffar detta avtal med Altalex, antingen genom att erlägga Kursavgiften (se nedan) eller genom att aktivera Tjänsten (se nedan).

b) Övriga definitioner

Kursen
It-forensisk verksamhet i en juridisk kontext

Tjänsten
Tjänsten består i att få tillgång till en applikationsbaserad e-utbildningsplattform (SaaS) som avses ge Kursdeltagaren tillgång till Kursmaterialet (se nedan) för Kursen, via webbläsare på kommunikationsutrustning såsom dator, smartphone eller läsplatta, genom internetanslutning och personliga inloggningsuppgifter samt under vissa övriga tekniska nedan specificerade förutsättningar. I Tjänsten ingår att efter examination erhålla ett utbildningsintyg som utfärdas i det namn som Kursdeltagaren registrerar hos Altalex.

Kursmaterialet
Utöver offentlig rättsinformation, exempelvis men inte uteslutande videomaterial i form av audiovisuella rörliga bilder, filmer, program, musikaliska verk och auditiva upptagningar, flervalsfrågeformulär, texter, stillbilder, animerade och andra grafiska presentationer och element som tillhandahålls Kursdeltagaren genom Tjänsten.

Kursavgiften
Antingen a) det pris som anges för Kursen på Altalex e-utbildningsplattform eller b) det reducerade pris som aktualiseras vid utnyttjande av särskilt avtalad rabatt.

Inloggningsuppgifter
Kombinationen av den e-postadress och det lösenord som ger tillgång till Kursmaterialet och som Kursdeltagaren har registrerat hos Altalex, eller som Altalex har tillhandahållit Kursdeltagaren.

Avtalstid
Avtalet träffas konkludent på de villkor som anges i detta avtal. Kursdeltagaren godkänner dessa avtalsvillkor antingen genom att erlägga Kursavgiften i förskott eller genom att börja använda Tjänsten. Avtalstiden löper under trettio dagar från att Altalex har mottagit betalning för Kursavgiften, alternativt (i särskilda fall) från den dag då Tjänsten börjar användas från Kursdeltagarens konto hos Altalex.

2. LICENSVILLKOR

2.1 Altalex upplåter rätt åt Kursdeltagaren att ta del av Kursmaterialet på de villkor och sätt och enligt de förutsättningar som anges i detta avtal. Efter examination tillsänds Kursdeltagaren ett utbildningsintyg till angiven e-postadress som anger Kursdeltagarens namn, examinationsdag och kurstid att tillgodoräkna vilket även anges på Altalex e-utbildningsplattform inför köp.

2.2 Kursdeltagaren är införstådd med att Kursmaterialet åtnjuter immaterialrättsligt skydd och att det inte får vidaredistribueras, försäljas, hyras ut, avbildas, replikeras eller på andra sätt kopieras, framställas exemplar av, överföras, upplåtas, överlåtas eller nyttjas på andra sätt än på de som explicit anges i detta avtal.

2.3 Efter att Altalex har mottagit den i förväg erlagda Kursavgiften upplåts en icke exklusiv licens till Kursdeltagaren att:

- under licenstiden,

- över internet och

- för eget individuellt bruk,

tillgodogöra sig Kursmaterialet dels genom visning av videor medelst strömning (streaming) i digital virtuell videospelare som Altalex tillhandahåller och som kan medföra exemplarframställning i form av efemära upptagningar av innehållet, dels genom fixerade virtuella dokument för beständig exemplarframställning.

2.4 Kursdeltagaren får varken tillgodogöra sig eller nyttja Kursmaterialet, helt eller delvis, på andra sätt, i andra sammanhang, med andra tekniska hjälpmedel eller för andra ändamål än de som explicit anges i detta avtal.

2.5 Förfogandeinskränkningar i samband med egen undervisning m.m.

2.5.1 Kursdeltagaren har rätt att för icke kommersiella ändamål visa utdrag ur Kursmaterialet för yrkeskollegor med de inskränkningar som följer av punkterna 2.5.2–2.5.5 i detta avtal.

2.5.2 Kursdeltagaren har inte rätt att utan Altalex uttryckliga skriftliga tillstånd visa eller göra exemplarframställning av Kursmaterialet för andra ändamål än rent individuella och personliga.

2.5.3 Kursdeltagaren har inte rätt att, varken offentligt eller i sluten krets, förevisa eller på andra sätt använda Kursmaterialet i samband med undervisning eller föreläsningar som Kursdeltagaren själv utför åt andra personer, såsom exempelvis vid uppdragsutbildningar, grund-/högskole-/universitetsutbildning, internutbildning, fortbildning av advokater eller utbildning av biträdande jurister.

2.5.4 Kursdeltagaren har inte rätt att direkt eller indirekt tillhandahålla Kursmaterialet åt tredje part för sådant utnyttjande som anges i punkten 2.5.3 i detta avtal.

2.5.5 Överträdelser av någon av punkterna 2.5.2–2.5.4 i detta avtal är förenade med vite enligt vad som anges i punkten 5.3 i detta avtal.

2.6 Licenstid

2.6.1 Licenstiden för Kursmaterialet motsvarar Avtalstiden. Kursdeltagaren ges tillgång till Kursmaterialet under 30 kalenderdagar för att examineras genom kunskapsprov. Därefter upphör Kursdeltagarens tillgång till Kursmaterialet.

2.6.2 Kursdeltagaren har möjlighet att när som helst avregistrera sig från Tjänsten och få sitt konto raderat. När en sådan begäran har kommit Altalex till handa ska licenstiden anses ha utgått. Kursdeltagaren kommer därefter inte längre att kunna ta del av Altalex tjänster utan att ha registrerat ett nytt konto.

2.6.3 Kursdeltagarens skyldigheter gentemot Altalex, såvitt gäller förfogandeinskränkningarna enligt punkterna 2.5.1–2.5.5 i detta avtal, gäller även efter licenstidens utgång. Den härmed upplåtna licensen till Kursmaterialet gäller Kursdeltagaren personligen och får inte vidareöverlåtas eller vidareupplåtas till tredje part.

3. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 För att ändamålsenligt kunna använda Tjänsten och ta del av Kursmaterialet förutsätts att den kommunikationsutrustning som Kursdeltagaren använder för att ta del av Kursmaterialet är ansluten till internet med en nedladdningshastighet om minst 59 Mbit/s för desktop/laptop, alternativt minst 13 Mbit/s för mobil kommunikationsutrustning och att annonsblockerare (s.k. adblockers) är avaktiverade. Det förutsätts samtidigt att webbläsaren Chromes senaste officiellt lanserade version (64 bitar) är installerad och funktionell på utrustningen. Tjänsten kan fungera även med andra webbläsare/versioner. För att kunna ta del av fixerat kursmaterial och avtalskopia m.m. förutsätts även tillgång till programvara som ger stöd för visuell representation av filformatet .pdf.

3.2 Altalex ansvarar inte för att Kursdeltagaren inte kan tillgodogöra sig Kursmaterialet om Kursdeltagarens utrustning inte uppfyller ovanstående minimikrav eller på grund av andra tekniskt relaterade problem som ligger utanför Altalex kontroll. Altalex frånsäger sig vidare allt ansvar för fel, avbrott eller skada som uppkommer utom Altalex kontroll och som orsakas av att Tjänsten inte kan användas ändamålsenligt.

3.3 Kursdeltagaren är införstådd med att tillfälliga avbrott i Tjänsten kan uppkomma under avtalstiden av tekniska skäl.

4. KURSDELTAGARENS SKYLDIGHETER

4.1 Kursdeltagaren intygar härmed att Kursdeltagaren antingen a) är ledamot av Sveriges advokatsamfund och utövar sin advokatverksamhet med säte i Sverige eller b) är biträdande jurist anställd vid advokatbyrå med säte i Sverige och har ledamot av Sveriges advokatsamfund som principal eller c) har erhållit särskild skriftlig undantagsutfästelse av Altalex som gör Kursdeltagaren behörig att förvärva och tillgodogöra sig Kursmaterialet.

4.2 Kursdeltagaren ikläder sig personligt ansvar för att: a) bevara och förvara Inloggningsuppgifter utom räckhåll för tredje part och från tredje parts nyttjande och insyn och att b) tillse att tredje part inte kan tillgå Kursmaterialet från den använda enheten (t.ex. datorn/surfplattan/laptopen/stationära datorn), exempelvis genom att logga ut, stänga ned webbläsare och att radera/blockera eventuella förifyllda Inloggningsuppgifter m.m.

4.3 Kursdeltagaren ansvarar för att samtliga uppgifter som Kursdeltagaren lämnar till Altalex i formuläret i samband med detta avtals ingående är korrekta och fullständiga, såsom namn, e-postadress och byråtillhörighet. Altalex ansvarar inte för förluster som orsakas av en felaktigt angiven eller inaktuell e-postadress.

5. REVOKERINGSFÖRBEHÅLL, SANKTIONER OCH VITE M.M.

5.1 Altalex har rätt att med omedelbar verkan och utan föregående avisering återkalla samtliga sina skyldigheter och upplåtna rättigheter (revokering) och att avstänga Kursdeltagaren från tillgång till Tjänsten om Altalex får anledning att anta att någon av följande omständigheter föreligger:

a) Kursdeltagarens verkliga identitet överensstämmer inte med den som har uppgivits till Altalex,

b) Kursdeltagarens identitet överensstämmer inte med identiteten hos den eller de som faktiskt använder Tjänsten,

c) något av licensvillkoren, eller någon av Kursdeltagarens övriga skyldigheter, enligt detta avtal har inte efterlevts avtalsenligt eller

d) det föreligger risk för att något av licensvillkoren eller någon av Kursdeltagarens skyldigheter enligt detta avtal inte kommer att efterlevas.

5.2 Kursdeltagaren är införstådd med och medger att de uppgifter som Kursdeltagaren lämnat till Altalex i samband med detta avtals upprättande kontrolleras och jämförs mot de matrikeluppgifter som tillhandahålls av Sveriges advokatsamfund. Grund för revokering kan exempelvis utgöras av diskrepanser mellan lämnade uppgifter visavi sådana matrikeluppgifter.

5.3 För det fall Kursdeltagaren bryter mot förfogandeinskränkningarna i någon av punkterna 2.5.2–2.5.4 i detta avtal ska Kursdeltagaren, vid varje enskild överträdelse, erlägga ett vite om 100.000 (etthundratusen) kronor till Altalex, eller den faktiska skada som Altalex lider därav om skadan överstiger vitesbeloppet.

6. PERSONUPPGIFTSHANTERING

6.1 För att kunna ta del av Tjänsten och Kursmaterialet är behandling av personuppgifter nödvändig liksom användning av vissa kakor/cookies. Samtliga kakor/cookies som används på Altalex e-utbildningsplattform härrör från tredje part och förutsätts för distributionen av informationsinnehållet.

6.2 Kursdeltagaren godkänner härmed att Altalex sparar och på andra sätt behandlar personlig information för de ändamål som anges i detta avtal samt utför relaterad personuppgiftsbehandling för avtalets fullgörelse. Altalex tillämpar policyn att inte vidareförsälja personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vid Kursdeltagarens radering enligt punkten 2.6.2 behåller Altalex sådan information som är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk (exempelvis om genomförda betalningar) och vissa övriga uppgifter som har samlats in för andra tvingande berättigade skäl, exempelvis erforderlig dokumentation för att kunna kontrollera utbildningars genomförande och resultat.

6.3 Genom Myndighetens för press radio och tv beslut den 11 januari 2018, dnr 17142982, utgivningsbevis nr. 2018-007 åtnjuter e-utbildningsplattformen altalex.se skydd enligt 1 kap. 4–7 §§ yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Altalex personuppgiftsbehandling sker också inom det audiovisuella området och för både journalistiska, akademiska, konstnärliga och litterära ändamål. Såvitt gäller den personuppgiftsbehandling som detta avtal innebär är EU:s dataskyddsförordning (GDPR) inte tillämplig i den utsträckning det skulle strida mot yttrandefrihetsgrundlagen, vilket följer av artikel 85 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt 1 kap. 7 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Regleringen enligt 2–5 kap. i nämnda lag är heller inte tillämplig vilket följer av samma lagrum.

7. UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTT

Kursdeltagaren är införstådd med att Tjänsten avser digitalt innehåll som levereras genom s.k. strömning (streaming), dvs. på annat sätt än på ett fysiskt medium. Kursdeltagaren accepterar leveranssättet samt att det för köpet inte föreligger någon ångerrätt, så som följer av 2 kap. 11 § p. 11 lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FORCE MAJEURE

8.1 Oavsett orsak därtill, utger Altalex inget skadestånd till Kursdeltagaren. Vid domstols jämkning eller ogiltigförklaring av delar av detta avtal, genom lagakraftvunnen dom, kan skadestånd maximalt uppgå till ett belopp som motsvarar den erlagda Kursavgiften.

8.2 Altalex frånsäger sig allt ansvar för skada till följd av brott mot detta avtal på grund av omständigheter som Altalex inte kan råda över såsom exempelvis men inte uteslutande naturkatastrofer, strejk, sabotage, krig, stöld, åverkan eller s.k. otursskador (orsakade av brand, åska eller vatten).

9. ÖVRIGT

9.1 Altalex förbehåller sig rätten att när som helst förändra dessa avtalsvillkor. Sådana villkorsändringar som Altalex anser vara väsentliga publiceras på Altalex e-utbildningsplattform i skälig tid inför ändringarnas ikraftträdande. Vid väsentlig villkorsändring äger Kursdeltagaren rätt att säga upp detta avtal från och med dagen för förändringens ikraftträdande. Vid Kursdeltagarens uppsägning upphör Kursdeltagarens rätt att få tillgång till Tjänsten, liksom licenstiden. Kursdeltagarens skyldigheter gentemot Altalex , såvitt gäller förfogandeinskränkningarna enligt punkterna 2.5.1–2.5.5 i detta avtal, gäller även efter licens-/avtalstidens utgång i övriga delar.

9.2 Andra tillägg till eller förändringar av detta avtal än sådana som anges i punkten 9.1 skall vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att äga giltighet.

9.3 Kursdeltagaren kan inte upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje part. Altalex har rätt att upplåta eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part, varvid förvärvaren övertar ansvaret för uppfyllandet av samtliga åtaganden.

10. LAGVAL OCH TVIST

För detta avtal gäller svensk rätt. Tvist i anledning av detta avtals tolkning och/eller tillämpning ska avgöras i allmän domstol med Solna tingsrätt som första instans.

Ett konto finns redan med denna e-postadress. Är det här du?

Logga in
 

It-forensisk verksamhet i en juridisk kontext

Prisinformation:

Ordinarie kursavgift: 3 490 kronor
Moms (25 %): 872,50 kronor
Summa: 4 362,50 kronor

Digitalt innehåll utan ångerrätt. 30 dagars licens.
PayPal Acceptance Mark

 

 

 


Säker SSL-krypterad hantering av kortuppgifter och 3D-Secure-betalning genom PayPal (mer information här).

    Se SSF Stöldskyddsföreningens film Handla säkert på nätet.


Kursinformation:

  • Utbildningsledare: Jur. dr Jonas Ekfeldt
  • Kurstid att tillgodoräkna: 90 minuter
  • Utbildningsfilmer: 3

Se kurstrailers:


Till kurshemsidan >>